Regulamin sklepu

 

I. Definicje

 

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie;
2. ORTO MED SPORT – Bartłomiej Kacprzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 4590-640 Łódź, NIP: 7681681274, REGON: 101313933
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną świadczonych w ramach Sklepu internetowego oms-sport.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zakupu Towarów dostępny pod adresem internetowym http://www.oms-sport.pl;
6. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy oms-sport.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.              

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.oms-sport.pl.                                Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep internetowy ORTO MED. SPORT, działający pod adresem http://www.oms-sport.pl, prowadzony jest przez Bartłomieja Kacprzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź, NIP: 7681681274, REGON: 101313933 zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki (informacja o zarejestrowaniu przedsiębiorcy dostępna jest pod adresem www.firma.gov.pl)
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta przez Klienta w ramach Sklepu internetowego,
- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną,
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu Internetowego
4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka Firefox w wersji 21 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Opera w wersji 12 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych
5.W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
6. ORTO MED SPORT zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego wobec osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.oms-sport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (tj. imię i nazwisko lub firma, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu)
3. ORTO MED SPORT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ORTO MED SPORT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ORTO MED SPORT.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody     ORTO MED SPORT.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (spam),
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka (poprzez wybór odpowiedniej ikony w trakcie składania Zamówienia)
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów oraz ich ilość, cenę oraz innych koszty związane z Zamówieniem (w szczególności koszty dostarczenia Towarów do Klienta).
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje wiadomość e-mail od e-sklep@oms-sport.pl z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji
7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta 8. 8. Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ORTO MED SPORT Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. W przypadku Klienta, który dokonał rejestracji status Zamówienia jest udostępniany po każdym zalogowaniu się do Sklepu internetowego. W tym samym trybie widoczne są również wcześniejsze Zamówienia Klienta.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
Wybranego kuriera oraz Poczty Polskiej S.A.
3. ORTO MED SPORT zapewnia również możliwość odbioru Towaru bezpośrednio w swojej siedzibie przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45 w Łodzi.
4. Informacja o kosztach dostawy jest udostępniana Klientowi bezpośrednio w trakcie składania Zamówienia.
5. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji zostaje przekazane po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.
6. Termin realizacji dostawy zależy od wyboru sposobu dostarczenia Towaru i operatora. W przypadku dostawy poprzez kuriera termin realizacji dostawy wynosi do 48 godzin od momentu nadania przesyłki. Z przyczyn losowych realizacja dostawy może opóźnić się do 3 dni roboczych. Przesyłki nie są nadawane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
- przelewem - bez dodatkowej opłaty,
- za pobraniem - bez dodatkowej opłaty,
- poprzez płatność w systemie Dotpay – bez dodatkowej opłaty.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku konsumenta rozpoczyna się od daty objęcia przez Klienta w posiadanie dostarczonego Towaru, jego ostatniej partii lub części lub od daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru, jego ostatniej partii lub części.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i doręczyć je na adres lub przesłać wiadomość email na adres biuro@oms-sport.pl lub e-sklep@oms-sport.pl. Klient może skorzystać również z wzorca o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Zachowanie terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji o skorzystaniu z przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ORTO MED SPORT zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ORTO MED SPORT), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klient o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez zastosowane przez Klienta przy zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł lub zgodził się na inną formę zwrotu pieniędzy; w każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy. ORTO MED SPORT może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient powinien odesłać Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli przed upływem terminu 14 dni Towar zostanie odesłany. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. ORTO MED SPORT ponosi koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. ORTO MED SPORT nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią.
2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w szczególności. art. 556 – 576.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
4. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar:
- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
- nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez ORTO MED SPORT lub reklamę,
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował ORTO MED SPORT,
- został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
5. Wada prawna polega na tym, że kupiony przez Klienta Towar:
- jest własnością osoby trzeciej,
- jest obciążony prawem osoby trzeciej
- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu władzy publicznej.
6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do ORTO MED SPORT reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:
a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

7. Klient może również odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli wada jest istotna lub jeśli ORTO MED SPORT nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, lub jeśli wcześniejsza naprawa lub wymiana nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.
8. Wybór żądania zależy od Klienta. ORTO MED SPORT może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna lub nieistotna;

c) czy wobec Towar była wcześniej składana reklamacja.

9. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, ORTO MED SPORT może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla ORTO MED SPORT

albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (w szczególności koszt naprawy przewyższałby cenę sprzedaży),

10. ORTO MED SPORT może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
11. ORTO MED SPORT musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli ORTO MED SPORT nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu termin na spełnienie zgłoszonego roszczenia. W przypadku dalszej bezczynności ORTO MED SPORT i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
12. ORTO MED SPORT odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności ORTO MED. SPORT istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie zawarcia Umowy sprzedaży. W takiej sytuacji to ORTO MED SPORT musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
13. Klient może złożyć Reklamację w dowolnej formie. Dla celów dowodowych należy zrobić to w formie pisemnej. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę, datę kiedy wadę stwierdzono i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać ORTO MED SPORT bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail biuro@oms-sport.pl lub e-sklep@cocho.pl 
14. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru,

to na ORTO MED SPORT spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
Reklamowane Towary należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź albo złożyć bezpośrednio w siedzibie ORTO MED SPORT.
16. Klient w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. ORTO MED SPORT podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić ORTO MED SPORT o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź, lub na adres email biuro@oms-sport.pl.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także opisać rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz datę jej wystąpienia.
5. ORTO MED SPORT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe ORTO MED SPORT poinformuje Klienta w tym okresie o przyczynie opóźnienia oraz wskaże kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Kacprzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź, NIP: 7681681274, REGON: 101313933.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.Urz.UE L 119 s.1 ) niniejszym informujemy iż  przysługują Ci prawa:

• Do sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania danych

• Prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych

• O naruszeniu ochrony danych osobowych gdy może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby

• O tym , że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeżeli osoba taka zgłosiła żądanie dotyczące jej praw

• W ciągu miesiąca od otrzymania żądania o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych

• Na żądanie osoby dot. dostępu do jej danych jednostka informuje osobę :

    - Czy przetwarza jej dane,

    - Podaje szczegóły przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO)

    - Do bycia zapomnianym
3. Nadto informujemy iż Twoje dane osobowe w postaci:imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby, a także adres do doręczeń Towarów (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby), adres e-mail, numer telefonu komórkowego, są przetwarzane w celu realizacji zamówienia ,a jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie newslettera, czy informacji marketingowych również w tym celu. W każdym czasie możesz cofnąć , ograniczyć lub żądać usunięcia swoich danych składając wniosek e-mailem na adres support@ortomedsport.pl lub pisemnie, Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź.
4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
Klient w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej www.ortomedsport.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym w celach marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter ORTO MED SPORT.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.oms-sport.pl w zakładce poświęconej polityce prywatności.


XI. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ORTO MED SPORT a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ORTO MED SPORT a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ORTO MED SPORT.
Ponadto, w przypadku nieuznania przez ORTO MED SPORT reklamacji, Klient, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klient który dokonał rejestracji zostanie o nich poinformowany za pośrednictwem wiadomości email, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.

partnerzy

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X